80s toys - Atari. I still have
Tohar90

Kunjungi pula wapsite partner gue ya...!
~editane~
-=MUTOHAR=-
@ 2 0 0 9